Výpisy z informačních systémů veřejné správy

Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat kdokoliv. Výpis vydaný notářem je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému katastrálním úřadem.

Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat kdokoliv. Výpis lze požadovat na základě sdělení IČ nebo firmy obchodní společnosti se sídlem kdekoliv v České republice Notář může vydat jednak úplný výpis ( veškeré informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy) nebo výpis platných informací, tj. informací k aktuálnímu datu.

Výpisy z Živnostenského rejstříku

O vyhotovení ověřeného výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku ohledně jakékoliv osoby zapsané v Živnostenském rejstříku kdekoli v České republice může požádat kdokoliv. Takový ověřený výpis je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému příslušným živnostenským úřadem.

Výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách

Kdokoliv může notáře požádat o vyhotovení ověřeného výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách. Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší než 3 měsíce.

Výpisy z Insolvenčního rejstříku

O výstup z Insolvenčního rejstříku může požádat kdokoliv, na základě sděleného IČ, firmy společnosti, jména nebo rodného čísla. Takový ověřený výpis je veřejnou listinou.

Výpisy z evidence Rejstříku trestů

O výpis z evidence Rejstříku trestů může notáře požádat občan ČR nebo cizinec. Osoba, která žádá o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů, musí předložit platný doklad totožnosti. Výpis z evidence Rejstříku trestů vyhotovený notářem je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému na pracovištích Rejstříku trestů. O výpis může požádat též zmocněnec, pokud předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (žadatele).

Výpisy bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů

Notáře můžete požádat o vyhotovení ověřeného výpisu bodového hodnocení své osoby z Centrálního registru řidičů. Osoba, která žádá o vydání výpisu, musí předložit platný doklad totožnosti. O výpis může požádat též zmocněnec, pokud předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (žadatele).