veřejné zakázky

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby zadavatelům veřejných zakázek, jakož i uchazečům o účast v konkrétní veřejné zakázce.

Zadavatelům veřejných zakázek nabízíme kompletní právní poradenství v souvislosti s průběhem veřejné zakázky, od analýzy nejvhodnějšího druhu zadávacího řízení, přes poradenství při přípravě zadávacích a kvalifikačních podmínek a právní služby v průběhu realizace zadávacího řízení až po vyhotovení návrhů smluv, ať již se jedná o smlouvy kupní, smlouvy o dílo nebo jiné smlouvy.

Uchazečům o účast ve veřejných zakázkách poskytujeme služby spojené se zpracováním nabídek, zpracování námitek a návrhů na přezkoumání rozhodnutí zadavatele, včetně případné přípravy návrhu na přezkoumání rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce.

V oblasti veřejných zakázek poskytujeme zejména následující právní služby:

  • právní poradenství v souvislosti s přípravou zadávacích podmínek, 
  • komplexní právní služby při realizaci zadávacího řízení na veřejné zakázky, 
  • zpracování právní dokumentace k výběrovým řízením, 
  • zpracování námitek proti rozhodnutí zadavatele, 
  • navazující právní služby, jako např. vypracování návrhů smluv, zpracování připomínek k nim apod.