Ověřování podpisů a listin

Notář provádí ověřování:

  • shody opisu nebo kopie s listinou - vidimaci

Notáři je nutno předložit pouze: originál listiny a kopii, případně kopii notář vyhotoví sám v kanceláři.

Notář neprovede vidimaci v případě (§73 zák. č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti):

a) je-li listinou, z níž je opis pořízen, listina, jejíž jedinečnost nelze ověřeným opisem nahradit, zejména občanský průkaz, vojenský průkaz, pas, nebo jiný průkaz, směnka, šek, nebo jiný cenný papír, vkladní knížka, geometrický plán, rysy a technické kresby,

b) jestliže ověřující nezná jazyk, ve kterém je listina, z níž je opis pořízen, vyhotovena, a není předložen její překlad do českého jazyka tlumočníkem; to neplatí, jestliže je před ověřujícím opis této listiny pořízen prostřednictvím kopírovacího zařízení,

c) jsou-li v listině, jejíž shoda s opisem má být ověřena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

d) jestliže se opis doslovně neshoduje s listinou, z níž byl pořízen.

 

  • ověřování pravosti podpisu - legalizace

- podepsání listiny před notářem

- uznání podpisu, na listině již podepsané, za vlastní

Notáři je nutno předložit: platný úřední průkaz a listinu pro ověření podpisu.