Notářské zápisy v oblasti občanského a obchodního práva

Notářské zápisy v oblasti obchodního práva

  •  OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Notář provádí formou notářského zápisu:

- zakládání společností s ručením omezeným, akciových společností, obecně prospěšných společností, nadací

- osvědčování průběhu valných hromad společností s ručením omezeným (např. změna společenské smlouvy, převody obchodních podílů, jmenování a odvolávání jednatelů, udělení prokury, zvyšování a snižování základního kapitálu, rušení společností a jmenování likvidátorů)

- osvědčování průběhu valných hromad akciových společností (např. změna stanov, zvyšování a snižování základního kapitálu, jmenování a odvolání členů představenstva a dozorčí rady)

- osvědčování rozhodování představenstva a.s.

- zrušení a likvidace společností

- změny právních forem společností (např. změna s.r.o. na a.s.)

- fúze společností (sloučení, splynutí, rozdělení společností)

- dohody společníků o změně společenské smlouvy

- převody a nájmy podniků nebo jeho části

Notář poskytuje související právní pomoc – vypracování společenské smlouvy, vypracování stanov, sepis všech dokumentů nutných pro rejstříkový soud, zastupování společností před rejstříkovým soudem, živnostenským úřadem.

 

Notářské zápisy v oblasti občanského práva

  • ZÁVĚTI, VYDĚDĚNÍ A USTANOVENÍ SPRÁVCŮ DĚDICTVÍ

1. Notář sepisuje formou notářského zápisu závěti, listiny o vydědění a ustanovení správce dědictví.

Notáři je nutno předložit: platný občanský průkaz

2. Ustanovení správce dědictví formou notářské zápisu

Notáři je nutno předložit: platný občanský průkaz pořizovatele, platný občanský průkaz správce dědictví

Nutná osobní účast správce dědictví.

 

  • PŘEVODY NEMOVITOSTÍ

Dům, byt nebo pozemek se nejčastěji převádějí kupní nebo darovací smlouvou. Notář Vám smlouvu o převodu nemovitostí sepíše ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od smluv sepsaných například advokátem nebo realitní kanceláří veřejnou listinou. To znamená, že v případě sporu může být u soudu použit stejnopis notářského zápisu jako jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm uvedených.

Kupní smlouva

Notáři je nutno předložit:

-  výpis z katastru nemovitostí – lze získat i u notáře

-  jméno, datum narození, bydliště kupujícího

-  mít dohodnuto s kupujícím kupní cenu a způsob její úhrady (hotově, převodním příkazem, z úvěru), jakož i případnou lhůtu splatnosti kupní ceny

-  původní nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva, dědické rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí)

Darovací smlouva

Notáři je nutno předložit:

- původní nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva, dědické rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí)

- list vlastnictví – lze získat i u notáře

- jméno, datum narození, bydliště obdarovaného

 

  • ZÁSTAVNÍ SMLOUVY A REJSTŘÍKY ZÁSTAV

Zástavou mohou být nemovitosti, věci movité i jiná práva majetkové povahy. Pokud předmětem zástavy budou nemovitosti, které se neevidují v katastru nemovitostí (např. sklep), věc hromadná (např. podnik), soubor věcí (např. sbírka mincí) nebo movitá věc (např. osobní automobil), které nebudou předány při uzavření zástavní smlouvy do držení věřitele, musí být zástavní smlouva sepsána notářem. Zástavní právo v těchto případech vzniká zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou ČR. Tento zápis provádí notář, který zástavní smlouvu sepíše.

 

  • MAJETKOVÉ SMLOUVY MANŽELŮ A SNOUBENCŮ

Předmanželské smlouvy

Uzavřením manželství vzniká společné jmění manželů, jehož předmětem se stává veškerý majetek, který manželé za trvání manželství nabudou a závazky, které za trvání manželství vzniknou, s výjimkou:

-  věcí, které jeden z manželů za trvání manželství získal darem, dědictvím či restitucí

-  věcí sloužících osobní spotřebě jednoho z manželů

-  věcí získaných výměnou za věc ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů

Chcete-li se od této zákonné úpravy společného jmění manželů odchýlit, můžete své společné jmění zúžit nebo rozšířit smlouvou, kterou Vám může sepsat pouze notář. V případě tzv. předmanželské smlouvy si snoubenci upraví své majetkové poměry v manželství způsobem, jakým to zákon připouští mezi manželi či vyhrazením jejich společného jmění manželů ke dni zániku manželství. Pokud je předmětem těchto smluv nemovitost, nabývá smlouva o změně rozsahu společného jmění manželů účinnosti vkladem do katastru nemovitostí. Tento úkon provede notář, který smlouvu sepíše. Existence těchto smluv se eviduje Notářskou komorou ČR v centrální evidenci manželských smluv.

Notáři je nutno předložit:

- plánovaný datum sňatku, popř. oddací list

-  list vlastnictví

- občanský průkaz

-  nabývací titul k nemovitosti (kupní smlouva, darovací smlouva, dědické rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí)

Zúžení společného jmění manželů

Zúžením společného jmění se rozumí případ, kdy se z již nabytého společného majetku stane výlučný majetek jednoho z manželů (např. společná nemovitost se stane majetkem jednoho z manželů) nebo se vymezí pravidla, na jejichž základě bude v budoucnu každý z manželů nabývat určený majetek do výlučného vlastnictví (např. veškeré nemovitosti pořízené za trvání manželství budou pouze manželky). Pokud je předmětem těchto smluv nemovitost, nabývá smlouva o změně rozsahu společného jmění manželů účinnosti vkladem do katastru nemovitostí. Tento úkon provede notář, který smlouvu sepíše. Existence těchto smluv se eviduje Notářskou komorou ČR v centrální evidenci manželských smluv.

Notáři je nutno předložit:

-  oddací list

-  list vlastnictví

-  občanský průkaz

-  nabývací titul k nemovitosti (kupní smlouva, darovací smlouva, dědické rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí)

Rozšíření společného jmění manželů

Rozšířením společného jmění se rozumí případ, kdy se z výlučného majetku jednoho z manželů stane majetek společný. Pokud je předmětem těchto smluv nemovitost, nabývá smlouva o změně rozsahu společného jmění manželů účinnosti vkladem do katastru nemovitostí. Tento úkon provede notář, který smlouvu sepíše. Existence těchto smluv se eviduje Notářskou komorou ČR v centrální evidenci manželských smluv.

Notáři je nutno předložit:

-  oddací list

-  list vlastnictví

- občanský průkaz

-  nabývací titul k nemovitosti (kupní smlouva, darovací smlouva, dědické rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí)

 

  • NOTÁŘSKÝ ZÁPIS SE SVOLENÍM K VYKONATELNOSTI 

Nejefektivnější způsob, jak zajistit vrácení půjčených peněz, je pro věřitele notářský zápis, ve kterém dá dlužník věřiteli svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu neboli k exekuci. Obsahem notářského zápisu je závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní své závazky vůči věřiteli pod pohrůžkou následné exekuce jeho majetku. Dohoda se svolením k vykonatelnosti je listinou, na jejímž základě lze exekutora přímo požádat o exekuci na majetek dlužníka. V případě nesplacení půjčky tak není třeba před exekucí absolvovat zpravidla zdlouhavé soudní řízení, ve kterém je dlužníkovi nejdříve uloženo dluh zaplatit, a až poté lze přistoupit k řízení exekučnímu. Často pak může být na vymáhání peněz pozdě. Dohodu je vhodné sepsat nejpozději při předání peněz, lze ji uzavřít i ohledně pohledávky, která teprve vznikne. Dohodu lze uzavřít i v případech, kdy je již pohledávka splatná a věřitel je ochoten poskytnout dlužníkovi ke splacení dodatečnou lhůtu.

 

  • NOTÁŘSKÉ ÚSCHOVY

Notář přijímá do notářské úschovy:

- Závěti

V případě, že si sepíšete závěť sami, můžete si ji uložit u notáře do notářské úschovy.

-  Listiny

Listinou se rozumí ucelený text, který je ukončen způsobem prokazujícím jeho jedinečnost (originální podpis, razítko apod.). Účelem tohoto druhu úschovy může být zamezení přístupu třetích osob k listině, ochrana obsahu listiny před třetími osobami či zachování její existence.

- Cenné papíry

Cenný papír je dokument, s nímž je svázána určitá hodnota, majetek a majetkový prospěch, např. akcie, zatímní listy, podílové listy, směnky, dluhopisy.

-  Peníze

Budete-li kupovat nebo prodávat nemovitost, notář může kromě sepsání kupní smlouvy také převzít kupní cenu do notářské úschovy a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob její úhrady. V evropských zemích s vyspělou právní kulturou si předání kupní ceny za nemovitosti nelze představit jinak, než prostřednictvím úschovy. Výhody využití notářské úschovy peněz jsou zřejmé - prodávající tak vylučuje riziko, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující si navíc může zajistit zaplacení daně z převodu nemovitostí, za jejíž zaplacení ze zákona za prodávajícího ručí. Notář je osobou k uložení peněz dostatečně důvěryhodnou, což je dáno jeho zákonnými a evidenčními povinnostmi kontrolovanými orgány notářské samosprávy a je také dostatečně pojištěn na případná rizika. Sepsání kupní smlouvy a provedení úschovy peněz za účelem úhrady kupní ceny jsou úkony natolik související, že je vhodné, aby je prováděla jedna osoba – notář.