9.3.2015

S převodem nemovitostí je až na zákonné výjimky nerozlučně spojeno placení daní. Do 31.12.2013 se na převody nemovitostí vztahovala daň z převodu nemovitostí, která byla od 1.1.2014 nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí. I v současné době však dobíhá placení daně z převodu nemovitostí, pokud k převodu došlo do 31.12.2013.

15.1.2015

K ustanovením nového občanského zákoníku, která vyvolala otázky u laické i odborné veřejnosti, patřil nepochybně § 441 odstavec 2, konkrétně jeho poslední věta: „Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc.

30.1.2014

Zákon o obchodních korporacích (ZOK) již nově neukládá (až na výjimky) společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti povinné vytváření rezervního fondu ze zisku. Je tedy na dané společnosti, zda i nadále bude rezervní fond ze zisku vytvářet a v jaké výši, nebo zda dosavadní zdroje „naspořené“ v rezervním fondu rozpustí.

20.11.2013

V současné době se množí případy, kdy se pojišťovny snaží, na úkor pojištěných klientů, neúměrným způsobem prodlužovat vyřízení škodních událostí, jedná se především o škody na vozidle. S ohledem na to, že při některých těchto situacích hrozí promlčení nároku na zaplacení tohoto pojistného plnění, bychom si dovolili krátce poukázat na příslušnou právní úpravu resp. soudní rozhodnutí, jež se touto problematikou zabývají.

6.11.2013

V souvislosti s účinností zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále také jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) budou mít ode dne 1. 1. 2014 společnosti s ručením omezeným možnost zavést ve svých společenských smlouvách a akciové společnosti ve svých stanovách institut kumulativního hlasování. Protože by mohl být využit k posílení pozice minoritních společníků, nelze předpokládat, že by došlo k jeho výraznějšímu prosazení ve stávajících zakladatelských dokumentech.

6.6.2013

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na své schůzi dne 7. 5. 2013 schválila dlouho připravovaný a diskutovaný zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů. Setrvala přitom na původním (již schváleném) znění a odmítla pozměňovací návrhy navržené Senátem Parlamentu ČR. Zákon dne 15. 5. 2013 podepsal prezident a byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 134/2013 Sb. Zákon vstoupí v účinnost třicátým dnem po jeho vyhlášení, tj. 30. 6. 2013.

7.5.2013

Častým předmětem diskusí laické i odborné veřejnosti bývají práva pacienta vůči poskytovatelům zdravotních služeb nebo vůči zdravotním pojišťovnám. Od 1.4.2012 je v rámci dané oblasti účinný nový zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách, ve znění pozdějších předpisů, který nahradil dlouho dobu používaný zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. I obecný pojem poskytování „zdravotní péče“ byl nahrazen novým pojmem poskytování „zdravotních služeb“. Práva pacientů jsou dále upravena zejména zákonem č.

15.4.2013

Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 396/2012 Sb., na jehož základě došlo mj. k novele zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, ve znění pozdějších předpisů, která přinesla množství významných změn. Výsledkem novely je výrazné zjednodušení exekučního řízení a snížení nákladů exekuce pro povinného.

27.2.2013

Novela z.č. 502/2012 Sb. zavedla povinnost osob povinných k dani sdělit správě daně do 28. února 2013 čísla všech bankovních účtů používaných k ekonomické činnosti a z nich zvolit ty, které budou zveřejněny správce daně. Tato povinnost je upravena v ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH").

3.9.2012

K otázce věcného břemene zřízeného pouze k části pozemku spjatému s budovou s vymezenými jednotkami.

V nedávné době se Nejvyšší soud ČR zabýval otázkou, zda ustanovení § 30 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů, které stanoví, že: „ Na spoluvlastnictví společných částí domu a na spoluvlastnictví pozemku nelze zajistit práva a povinnosti, aniž by se současně nezajistily na jednotce.“, je aplikovatelné i na věcná břemena. Z dikce tohoto ustanovení je zřejmé, že vlastník jednotky nemůže samostatně převést např. svůj spoluvlastnický podíl ke společným částem domu na jinou osobu, neboť tento podíl lze převést pouze v rámci převodu celého „vlastnického celku“...